ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Sztárüzenet Zrt. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Jókai út 27. B. ép. I. em. 6. ) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) platformjára (a továbbiakban: Platform, Webshop) vonatkozó általános szerződéses feltételeket, különös tekintettel a Platform használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével, a szerződés létrejöttének feltételeivel, a szerződéskötésben részes felek jogaival és kötelezettségeivel, a szállítási és fizetési feltételekkel, a felelősségi szabályokkal, valamint a szavatossági igényekkel kapcsolatos rendelkezésekre.

Vonatkozó jogszabályok különösen:

 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény;
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;

A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Sztárüzenet Zrt.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Jókai út 27. B. ép. I. em. 6.

Adószám: 27468151-1-13

Elektronikus elérhetőség: sztaruzenet@gmail.com

Szerződés nyelve: magyar

Fogalmi alapvetések:

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Továbbiakban megrendelő

Vállalkozás: aki a fogyasztókat érintő/érinthető tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás, ide tartozik a személyes megrendelésre készített videofelvétel is.

Termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő.

Eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár.

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

 • a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
 • b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
 • c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
 • d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése.

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

A "kereskedelmi célú videó" olyan audiovizuális anyagot jelent, amelyet a Sztárüzenet.hu oldalon keresztül kifejezetten üzleti, promóciós, reklámcélra vagy egyéb, nyereségérdekelt tevékenységet előmozdító célból rendelnek meg. A kereskedelmi célú videók célja lehet a termékek, szolgáltatások, események vagy vállalati márkák népszerűsítése, bemutatása vagy értékesítése, valamint potenciális ügyfelek, vásárlók vagy üzleti partnerek felkeltése vagy megszólítása.

A kereskedelmi célú videók elkészítésénél és felhasználásánál figyelembe kell venni az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKHEZ tartozó kiegészítés, amely részletesen rögzítik a felhasználási jogokat, korlátozásokat és felelősségeket a megrendelő és a szolgáltató között.

Általános rendelkezések:

Amennyiben igénybe kívánja venni a Webshop által biztosított elektronikus kereskedelmi szolgáltatást, felhívjuk szíves figyelmét, hogy megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
Tájékoztatjuk, hogy a Webshop használatával, továbbá megrendelésének leadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et, valamint a Webshop adatvédelmi tájékoztatóját, továbbá tudomásul veszi, hogy a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályi rendelkezéseken túlmenően a létrejövő szerződés tartalmát a jelen ÁSZF szabályai határozzák meg.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglaltnak.

A vásárlás menete:

 • 1: A kiválasztott áru mellett elhelyezett gomb segítségével elindul a megrendelés .
 • 2: A megrendelés teljesítésére 7 naptári nap áll rendelkezésére a Webshopnak.
 • 3: A teljesítés elmaradása esetén a vásárló visszakapja a befoglalt vételárat.
 • 4: A megrendelés véglegesítéséhez szükséges regisztrálnia egy ellenőrzött elektronikus levelezési címmel és egy titkosított jelszóval.
 • 5: A fizetéshez a fizetési szolgáltató feltételei szerint a kártya adatok szükségesek. Ezek kezeléséről a fizetést lebonyolító szolgáltató működési szabálya gondoskodik.
 • 6: Fizetési adatokat a platform nem tárol.
 • 7: A megrendelés véglegesítéséhez szükséges továbbá a Webshop adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések megismerése és elfogadása.
 • 8: A megrendelés elismeréséről megerősítést és a teljesítéssel kapcsolatos információkat elektronikus levél útján kapja meg a megrendelő (fogyasztó) az általa megadott címre.
 • 9: A megrendelés teljesítésekor a fogyasztó kap egy elektronikus levelet az áruhoz vezető elektronikus kapcsolattal (link), ami az elkészült termékhez vezet.
 • 10: Az árut a fogyasztó letöltheti, készülékein tárolhatja, megoszthatja másokkal.
 • 11: Az árut a fogyasztó kizárólag személyes használatra kapja.
 • 12: A fogyasztó az árut kereskedelmi célra csak a szolgáltatótól kapott írásos engedély mellett használhatja.
 • 13: Az áru minőségével kapcsolatban a szolgáltató nem vállal felelősséget, ugyanakkor vállalja, hogy mindent elkövet az áru minőségének fenntartására.
 • 14: Az áru szállítása után a szolgáltató vételárat nem fizet vissza.

Amennyiben a Szolgáltató részére elküldött rendelésével kapcsolatos hibát észlel a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül köteles jelezni a Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Fizetési feltételek:

A Platformon szereplő termékek ellenértéke forintban (HUF) értendő, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. Tájékoztatjuk, hogy a termékek vételára nem tartalmazza a szállítási költségeket, avagy a banki utalás és számla kiállítás költségét. Az eladási árak tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató fenntartja az eladási árak megváltoztatásának jogát. Az esetleges változások a Platformon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra.

Panaszkezelés, jogorvoslat:

A fogyasztói jogvita rendezésének sikertelensége esetén a fogyasztó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely a panasz elbírálását követően dönt a fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásáról. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatósági feladat-és hatásköröket a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi-és megyei kormányhivatalok látják el, melyek elérhetőségei a következő webhelyen találhatók: http://www.kormanyhivatal.hu/
A fogyasztó ezen felül jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelése bírói úton történő érvényesítésére is a Ptk., illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
A Szolgáltató részére benyújtott panasz elutasítása esetén – tehát a vitarendezés békés úton történő megkísérlésének eredménytelensége esetén – a fogyasztó továbbá békéltető testület eljárását kezdeményezheti a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívül történő rendezése érdekében. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A vitarendezési eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó erre irányulóan előterjesztett kérelmére indul, melynek kötelezően tartalmaznia kell a következőket:
1.A fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
2.a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
3.a fogyasztó erre irányuló kérelme esetén a jogszabályban meghatározottak szerint illetékes békéltető testület helyett a kérelmezett testület megjelölését,
4.a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
5.a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy a vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
6.a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
7.a testület döntésére irányuló indítvány,
8.a fogyasztó aláírását.
A békéltető testülethez benyújtott kérelemhez a fogyasztónak csatolnia kell minden olyan okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelyre bizonyítékként hivatkozik a Szolgáltatóval szemben, különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a részére benyújtott panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb, az állításai alátámasztásához szükséges bizonyítékokat a békés vitarendezés megkísérlésére vonatkozóan, továbbá meghatalmazott útján történő igényérvényesítés esetén a meghatalmazást tartalmazó okiratot.

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Telefonszám: +36-36-416-660/105
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba
Telefonszám: 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány utca 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-792-7881
Fax: 06-1-474-7921, e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszám: 06-88-814-121
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Amennyiben az elektronikus úton történő szerződéskötés keretében a megvásárolt termékkel kapcsolatban a fogyasztó panaszt kíván tenni, lehetősége van továbbá az Európai Bizottság által létrehozott honlapon online vitarendezés keretében fogyasztói jogait érvényesíteni egy erre rendszeresített kérelem kitöltésével, elkerülve ezzel a hosszadalmas bírósági eljárást. Az Európai Bizottság által üzemeltetett online vitarendezési platform a következő webhelyen érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállási joggal kapcsolatos rendelkezések:

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztót nem illeti meg a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban ezen alcímben: Korm. rendelet) által a fogyasztók részére a távollevők között, valamint az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén biztosított indokolás nélküli elállási jog, tekintettel a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontjára (a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti).

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti jótállási joggal kapcsolatos rendelkezések:

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban ezen alcímben: Korm. rendelet) előírja a vállalkozások számára a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállási kötelezettséget. Tájékoztatjuk, hogy a jelen Webshop által értékesített termék tekintetében a Korm. rendelet 1. melléklete nem állapít meg jótállási kötelezettséget a Szolgáltató részére.

Kellékszavatosság:

A fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Hibásan teljesít a Szolgáltató, ha a teljesítéskor a szolgáltatás tárgya nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben foglalt feltételeknek.
Választása szerint a fogyasztó az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – elállhat a szerződéstől.
A fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet, az áttérés költségei azonban a fogyasztót terhelik, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni a Szolgáltatóval, azzal, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogai érvényesítésére már nincs lehetősége.
A kellékszavatossági igények érvényesítése során a fogyasztó köteles megjelölni a termék azon hibáját, amelyre a kellékszavatossági igénye gyakorlását alapozza. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató értékesítette. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

Felelősség:

Ön a Platformot kizárólag saját felelősségére használhatja, valamint a használattal tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Platform használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Platform használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse, továbbá Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben maradéktalanul együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A Platform olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges termékismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Amennyiben Ön a Platformon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Budapest. 2019. OktóberA kereskedelmi célú videókra vonatkozó kiegészítés:

A kereskedelmi célú videókat a "sztaruzenet.hu/biz" domain alatt található, erre a célra kialakított felületen keresztül kell megrendelni, ahol a vásárló pontos felhasználói felhatalmazást kap a vásárláskor részletesen rögzített feltételeknek megfelelően.

A kereskedelmi célú videók elkészítéséhez szükséges információk a megrendelő által szolgáltatottak. A megrendelés során a megrendelő nem csak a videóra vonatkozó részletes instrukciókat adja meg, hanem tájékoztatást nyújt üzleti tevékenységéről és felhasználási szándékáról is. A szolgáltató a rendelkezésre álló információk alapján dönt arról, hogy vállalja-e a megbízást.

Amennyiben a megrendelő üzleti modellje, terméke, hírneve vagy egyéb tulajdonsága a szolgáltató számára elfogadhatatlan, úgy a szolgáltatónak jogában áll elutasítani vagy figyelmen kívül hagynia a felkérést.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a videók felhasználását.

Ha a kereskedelmi célra rendelt videó elkészül, de a megrendelés során nyilatkozott bármely információ eltér a valóságtól, azzal a megrendelő megszegi a vásárlás feltételeit. Ebben az esetben a szolgáltató jogosult a szerződést felmondani, a felhasználási jog visszavonására és pénz visszatérítés nélkül.

A fentiek alapján a Sztárüzenet.hu oldalon keresztül rendelt videók kereskedelmi célú felhasználása csak a szolgáltató által külön írásban adott engedélyével lehetséges.

Az engedélyt az elkészült, kifejezetten kereskedelmi célra megrendelt videóról szóló e-mail tartalmazza. A személyes célra rendelt videók továbbra sem használhatóak fogyasztói ösztönzésre vagy bármilyen kereskedelmi célra.

Budapest. 2023. Április